Barn- och ungdomspsykiatri

Vi erbjuder bedömning och behandling av lindrig till måttlig psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Vid den inledande kontakten med oss, görs en bedömning av barnets problematik, samt om första linjen är en lämplig nivå för insatser. Om problematikens komplexitet eller art bedöms nödvändiggöra insatser på specialistnivå, hjälper vi barnet/familjen att få kontakt med lämplig vårdgivare.